Πλατφόρμα εγγραφής ιατρών-μελών του ΙΣΑ για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ

 


ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Σας κοινοποιούμε την εξουσιοδότηση που πρέπει να
συμπληρώσετε και να αποστείλετε στον οικείο Ιατρικό
Σύλλογο, ώστε όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι μαζί να
προβούν σε διαπραγμάτευση και συμφωνία νέων όρων
συλλογικής σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Πατήστε εδώ

 

Επικοινωνήστε


 

banner privacy

 

 

Προσφορά Taseis Management για εφαρμογή ISO 9001

Μορφή pdf

Δημοφιλέστερα Άρθρα

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ.)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ
1.    Ιδρύεται η Ομοσπονδία των Σωματείων της Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ.».
2.    Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Αθήνα.
3.    Η Ομοσπονδία σήμα έχει σύνθεση της επωνυμίας της με την κεφαλή της θεάς Υγείας και σφραγίδα στρογγυλή με την πλήρη επωνυμία και την συντομογραφία περιφερειακά και στο κέντρο κεφαλή της θεάς Υγείας και την ημερομηνία ίδρυσής της.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΚΟΠΟΙ
1.    Η Ομοσπονδία αποτελεί το ανώτατο όργανο συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των σωματείων που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όλης της χώρας, με γενικό σκοπό
α) την διαφύλαξη και προώθηση του αγαθού της υγείας, σύμφωνα με τα δεδομένα της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας αλλά και των λοιπών επιστημών που συνθέτουν το συνολικό υγειονομικό πλαίσιο του ιδιωτικού τομέα για την πρόληψη βλαβών υγείας και αντιμετώπισης των ασθενειών και
β) την προαγωγή των κοινών επαγγελματικών, οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών της.
2.    Ειδικότερα, η Ομοσπονδία σκοπεύει:
α. Στη διάδοση της συνδικαλιστικής ιδέας στον κλάδο ευθύνης της και στην οργάνωση και συμμετοχή τους σε πρωτοβάθμια σωματεία και ακολούθως στην ένταξη τους στην Ομοσπονδία.
β. Στην προώθηση και στο συντονισμό της δράσης των μελών της, στην ανάπτυξη της ενότητας και της μαζικότητας της συνδικαλιστικής δράσης των ιδιωτικών υγειονομικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
γ. Στην αναγνώριση και κατοχύρωση του πρωταγωνιστικού ρόλου, που διαδραματίζει ο κλάδος στην εύρυθμη κοινωνική ζωή και στην οικονομική ανάπτυξη.
δ. Στη συστηματική και επιστημονική μελέτη των θεμάτων και προβλημάτων του υγειονομικού συστήματος εν γένει και στη κατάρτιση προτάσεων προώθησής τους σε όφελος της ανάπτυξης των ιδιωτικών μονάδων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αλλά και των επαγγελματιών του κλάδου, είτε αποτελούν φυσικά είτε νομικά πρόσωπα.
ε. Στην συνεχή προσαρμογή του κλάδου στα εκάστοτε ευρωπαικά και ευρύτερα οικονομικά δεδομένα, ιδίως με τη συμμετοχή, οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων πληροφόρησης, κατάρτισης και εκπαίδευσης των μελών της.
στ. Στον εξορθολογισμό των δαπανών υγείας και στον διαρκή εκσυγχρονισμό της δραστηριότητας των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ιδίως με την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων προσφοράς υπηρεσιών υγείας.
ζ. Στην κοινωνική, επαγγελματική και ηθική περαιτέρω εξύψωση των μελών της, καθώς και στην καλλιέργεια πνεύματος συναδελφικότητας μεταξύ τους.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΜΕΣΑ
Για την επίτευξη των σκοπών της η Ομοσπονδία:
1.    Απευθύνεται στις δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές Αρχές, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις συνεταιριστικές οργανώσεις, στους αγροτικούς συλλόγους, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά στα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων, που αφορούν στα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών της και γενικότερα στα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
2.    Λαμβάνει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την συσπείρωση στη δύναμη της όλων των εν Ελλάδι πρωτοβάθμιων Οργανώσεων του κλάδου.
3.    Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διαφώτιση της κοινής γνώμης και της ενημέρωση όλων των αρμοδίων αρχών σε κάθε θέμα που αφορά στον κλάδο που εκπροσωπεί.
4.    Παρακολουθεί τις κυβερνητικές ενέργειες και τα προς ψήφιση νομοσχέδια, που έχουν σχέση με τα συμφέροντα των μελών της και την πολιτική υγείας της χώρας.  Καθορίζει τη θέση του κλάδου έναντι αυτών και υποδεικνύει τις, κατά την κρίση της, επιβαλλόμενες, εφαρμόσιμες και αποδοτικές λύσεις.  Πληροφορεί προς τούτο τα μέλη της αλλά και τα μέλη άλλων ομοειδών οργανώσεων τις οποίες, αν κρίνει σκόπιμο, συγκαλεί σε διασκέψεις και συνέδρια τοπικής, περιφερειακής, εθνικής, ευρωπαικής ή διεθνούς κλίμακας για την από κοινού εξέταση των ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο.
5.    Επιδιώκει την εκπροσώπηση και συμμετοχή του κλάδου σε συμβούλια, επιτροπές και σε όλες τις εκδηλώσεις της δημόσιας ζωής, που την αφορούν με πρόσωπα πείρας, ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων.
6.    Εκδίδει βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες, ιδρύει εντευκτήρια, βιβλιοθήκες, ραδιοτηλεοπτικό σταθμό, δημοσιεύει άρθρα και μελέτες στον οικονομικό, πολιτικό ή ειδικό Τύπο, οργανώνει σεμινάρια επιμορφωτικά, εκπαιδευτικά κτλ., οργανώνει διαλέξεις και κοινωνικές εκδηλώσεις και γενικότερα προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την ευρύτερη διάδοση και πληρέστερη ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για τις θέσεις της στα προβλήματα του κλάδου και της υγείας γενικότερα.
7.    Συμμετέχει στις ανώτερες οργανώσεις του χώρου της υγείας στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαική Ένωση και είναι σε επαφή με αντίστοιχες με αυτήν οργανώσεις της χώρας και του εξωτερικού και μπορεί να συνεργάζεται με αυτές σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών τους.
8.    Επιδιώκει την ανάπτυξη και πρόοδο του κλάδου με την επαγγελματική εκπαίδευση και άτυπη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, στο εσωτερικό και εξωτερικό, προσώπων που προέρχονται από τον κλάδο, καθώς και την κατάρτιση συνδικαλιστικών στελεχών υψηλής στάθμης.
9.    Αναθέτει την μελέτη των γενικότερων θεμάτων ενδιαφέροντος των μελών σε Ινστιτούτα Μελετών ή σε Επιτροπές ή σε πρόσωπα ειδικευμένα με πείρα και γνώσεις που επιλέγει, αποβλέποντας στην προαγωγή των σκοπών και επιδιώξεων του κλάδου.
10.    Επιδιώκει την πιστοδοτική και με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο ενίσχυση του κλάδου για την ανάπτυξη και επέκταση των εργασιών και δραστηριοτήτων του.
11.    Υποβοηθά  στην κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εθνικής ή περιφερειακής πολιτικής υγείας καθώς και κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης με τη χρησιμοποίηση επιτροπών και ειδικευμένων προσώπων.
12.    Συμβάλλει στην προβολή και ανάπτυξη του κλάδου με την οργάνωση γενικών ή ειδικών εκδηλώσεων και την συμμετοχή σ' αυτές και διευκολύνει, προβάλλει και προωθεί τις θέσεις των μελών στο κοινωνικό σύνολο.
13.    Οργανώνει και διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες για τη διεκδίκηση και επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο καθώς και για την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών.
14.    Για την πραγματοποίηση των πιο πάνω επιδιώξεων οργανώνει κατάλληλες υπηρεσίες και γενικότερα προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την υλοποίησή τους.
15.    Ενθαρρύνει την ίδρυση παραγωγικών, καταναλωτικών, προμηθευτικών ή πιστωτικών συνεταιρισμών των μελών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
1.    Μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να γίνουν οι πρωτοβάθμιες Οργανώσεις (Σύνδεσμοι, Σύλλογοι, Ενώσεις που αποτελούν Σωματεία, καλούμενα στο εξής για λόγους συντομίας «Σύνδεσμοι») των ιδιωτικών φορέων που παρέχουν αποκλειστικά και αποδεδειγμένα πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
2.    Προκειμένου Σύνδεσμος να εγγραφεί στην Ομοσπονδία πρέπει να υποβάλει σχετική έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, η οποία να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο ή απόσπασμα από το βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, υπογεγραμμένο νομίμως, στο οποίο να περιέχεται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για υποβολή αίτησης εγγραφής στην Ομοσπονδία.
β. Κυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού, με τους αριθμούς και τη χρονολογία των δικαστικών αποφάσεων, που ενέκριναν την ίδρυση του Συνδέσμου και τις τυχόν τροποποιήσεις του Καταστατικού καθώς και τον αριθμό εγγραφής στα Βιβλία Σωματείων του αρμόδιου Πρωτοδικείου.
γ. Πίνακα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τις διευθύνσεις τους.
δ. Τον πίνακα (ονομαστική κατάσταση) των ψηφισάντων κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες.
ε. Δήλωση, εάν ο Σύνδεσμος ανήκει και σε άλλη Ομοσπονδία και εάν ναι σε ποια.
3.    Η αίτηση εγγραφής του Συνδέσμου συζητείται υποχρεωτικά στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής και «ΔΣ») της Ομοσπονδίας, οπότε και εξετάζεται εάν συντρέχουν οι προυποθέσεις εγγραφής του.
4.    Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες χωρίς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει, ο Σύνδεσμος δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης ή από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.
5.    Εάν το ΔΣ της Ομοσπονδίας αποδεχθεί την αίτηση εγγραφής ή το δικαστήριο διατάξει την εγγραφή, ο Σύνδεσμος εγγράφεται στο Μητρώο Μελών της Ομοσπονδίας και εκλέγει αντιπροσώπους για την Γενική Συνέλευση (εφεξής και «ΓΣ») αυτής.
6.    Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα (1) μήνα μετά την απόφαση του ΔΣ ή την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης, που διατάσσει την εγγραφή.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
1.    Όλοι οι Σύνδεσμοι μέλη της Ομοσπονδίας έχουν τα αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις, εκτός εάν αναφέρεται άλλως στο παρόν Καταστατικό ή στον νόμο.
2.    Τα μέλη δικαιούνται ιδίως:
α. Να συμμετέχουν με τους αντιπροσώπους στην Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, να λαμβάνουν τον λόγο για υποβολή προτάσεων ή άσκηση ελέγχου και να ψηφίζουν για τη λήψη αποφάσεων.
β. Οι αντιπρόσωποί τους να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης και ως αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας στην υπερκείμενη Συνομοσπονδία, που τυχόν αυτή ανήκει.
γ. Να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας, κατόπιν άδειας του ΔΣ αυτής και να συμμετέχουν στα συγκαλούμενα από την Ομοσπονδία συνέδρια, συγκεντρώσεις και συσκέψεις.
δ. Να πληροφορούνται τα σχετικά με την πορεία των υποθέσεων της Ομοσπονδίας και να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των βιβλίων, στοιχείων και εγγράφων της, τηρώντας τους κανόνες της καλής πίστης και την επιβαλλόμενη εχεμύθεια.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Οι Σύνδεσμοι μέλη της Ομοσπονδίας οφείλουν:
1.    Να εναρμονίζουν το περιεχόμενο των καταστατικών τους με αυτό της Ομοσπονδίας, ιδιαίτερα ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους καθώς και ως προς τον τρόπο εκλογής των αντιπροσώπων τους στη ΓΣ της Ομοσπονδίας.
2.    Να τηρούν το καταστατικό της Ομοσπονδίας.
3.    Να συμμετέχουν στις ΓΣ και να υλοποιούν τις αποφάσεις αυτής καθώς και του ΔΣ.
4.    Να εκπληρώνουν εγκαίρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία.
5.    Να επιτρέπουν την παρουσία μελών του ΔΣ της Ομοσπονδίας ή εκπροσώπων αυτής στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεών τους.
6.    Να ενημερώνουν την Ομοσπονδία για κάθε μεταβολή στη Διοίκηση, στους αντιπροσώπους, στη δύναμη και στο καταστατικό αυτών.
7.    Να αποστέλλουν στην Ομοσπονδία τα πεπραγμένα της Διοίκησης τους (Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός), όπως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση αυτών.
8.    Να προσκαλούν στις συνεδριάσεις των οργάνων τους, τους αντιπροσώπους τους στη ΓΣ της Ομοσπονδίας, ώστε να υπάρχει αλληλοπληροφόρηση και εκατέρωθεν ενημέρωση.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ
1.    Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από την Ομοσπονδία, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, αφού προηγουμένως εξοφλήσει όλες τις οφειλές του έως την ημερομηνία αποχώρησης.  Το μέλος, που αποχωρεί, δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα στην περιουσία της Ομοσπονδίας.
2.    Αποβολή προσωρινή, για διάστημα έως δύο (2) ετών, η οριστική μέλους από την Ομοσπονδία γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ, η οποία πρέπει να εγκριθεί από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. αν το μέλος ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς της Ομοσπονδίας.
β. αν το μέλος παύσει να έχει τις προυποθέσεις εγγραφής στην Ομοσπονδία.
γ. αν το μέλος καθυστερεί για δύο (2) συνεχή έτη την καταβολή της υποχρεωτικής συνδρομής του.
3.    Το ΔΣ και η ΓΣ υποχρεούνται ν' ακούσουν το μέλος πριν από τη λήψη της απόφασής τους.
4.    Το μέλος που αποβάλλεται δικαιούται, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της απόφασης της ΓΣ, να προσφύγει εναντίον της στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.  Μέχρι την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης, το μέλος διατηρεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι της Ομοσπονδίας.
5.    Το μέλος που αποβάλλεται, δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα στην περιουσία της Ομοσπονδίας.
6.    Επανεγγραφή μέλους επιτρέπεται, μετά πάροδο δύο (2) ετών ή και νωρίτερα, εφόσον το ΔΣ θεωρεί ότι εξέλιπαν οι λόγοι της αποβολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΑ

ΑΡΘΡΟ 8 : ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας είναι:
1.    Η Γενική Συνέλευση (Συνέδριο) των Αντιπροσώπων των μελών της.
2.    Το Διοικητικό Συμβούλιο.
3.    Η Ελεγκτική Επιτροπή.
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΣΥΝΕΔΡΙΟ)

ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1.    Η ΓΣ είναι το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας.  Απαρτίζεται από τους νόμιμα εκλεγμένους Αντιπροσώπους των μελών της, οι οποίοι εκλέγονται με το προβλεπόμενο στο άρθρο 14 εκλογικό σύστημα.  Η θητεία τους είναι τριετής, αρχόμενη από της εκλογής του από τη ΓΣ κάθε Συνδέσμου μέλους.
2.    Ο αριθμός των Αντιπροσώπων κάθε μέλους καθορίζεται ως εξής:
Α) Στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιούν οι Σύνδεσμοι για την εκλογή αντιπροσώπων προς την Ομοσπονδία οι πέντε (5) πρώτοι εκλεγέντες αυτοδικαίως υπεισέρχονται στο σώμα του αντιπροσώπων του κάθε Συνδέσμου. 
Β) Ακολούθως, εκλέγεται αριθμός αντιπροσώπων ανάλογος με τον συνολικό αριθμό των μελών, που ψήφισαν για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία.
Μέτρο για ανάδειξη Αντιπροσώπου στην ΓΣ της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν εδάφιο είναι ένας (1) Αντιπρόσωπος ανά δέκα έξι (16) ψηφίσαντες στην κάλπη των αντιπροσώπων.  Εάν το υπόλοιπο υπερβαίνει το ήμισυ του μέτρου, προστίθεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος.  Μέλος με αριθμό ψηφισάντων ίσο με το μισό του μέτρου, αντιπροσωπεύεται με έναν Αντιπρόσωπο με πλήρη δικαιώματα. 
Γ) Σύνδεσμος με αριθμό ψηφισάντων μικρότερο του οκτώ (8) εκπροσωπείται στη ΓΣ με τους 5 αντιπροσώπους του εδαφίου Α. 
3.    Τα μέλη υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Ομοσπονδία, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών, την εκλογή των Αντιπροσώπων τους.
4.    Η νομιμοποίηση των Αντιπροσώπων απαιτεί:
α. Αντίγραφο πρακτικού της ΓΣ που τους εξέλεξε, συντεταγμένο και υπογεγραμμένο από την Εφορευτική Επιτροπή και επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του μέλους.
β. Αντίγραφο της ονομαστικής κατάστασης των μελών, που ψήφισαν για την εκλογή Αντιπροσώπων του Συνδέσμου προς την ΓΣ της Ομοσπονδίας (πίνακα ψηφισάντων).  Η κατάσταση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από την Εφορευτική Επιτροπή και επικυρωμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του μέλους.
γ. Πίνακα των εκλεγμένων Αντιπροσώπων στη ΓΣ της Ομοσπονδίας με ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση.
5.    Ψηφοφορία μέλους ή Αντιπροσώπου με εξουσιοδότηση άλλου, τόσο για την ανάδειξη αντιπροσώπων προς τη ΓΣ της Ομοσπονδίας όσο και στις εργασίες της ΓΣ της Ομοσπονδίας, επιτρέπεται οποτεδήποτε με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
6.    Προυπόθεση συμμετοχής των αντιπροσώπων στις ψηφοφορίες της ΓΣ της Ομοσπονδίας είναι η οικονομική ενημερότητα των Συνδέσμων μελών που εκπροσωπούν, για την αμέσως προηγούμενη χρήση.
7.    Κάθε μεταβολή των εκλεγμένων αντιπροσώπων, σε οποιαδήποτε αιτία και αν οφείλεται, πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως στην Ομοσπονδία και οπωσδήποτε δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ΓΣ αυτής.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η ΓΣ της Ομοσπονδίας, ως ανώτατο όργανο αυτής, αποφασίζει για κάθε θέμα, το οποίο δεν υπάγεται κατά το νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
Ειδικότερα:
α. Ελέγχει και εποπτεύει όλα τα όργανα της Ομοσπονδίας.
β. Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και την Εφορευτική Επιτροπή και ανακαλεί οποτεδήποτε τα όργανα αυτά ή μέλη τους.  Επιλέγει επίσης την Συνομοσπονδία που θα ανήκει η Ομοσπονδία και εκλέγει ή ανακαλεί οποτεδήποτε τους Αντιπροσώπους για την Συνομοσπονδία αυτή.
γ. Εγκρίνει ή απορρίπτει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ, τον ετήσιο οικονομικό ισολογισμό, την ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και την απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αυτών.
δ. Εγκρίνει τους ετήσιους προυπολογισμούς εσόδων-εξόδων για κάθε οικονομικό έτος.
ε. Εγκρίνει ή απορρίπτει την περί αποβολής μέλους πράξη του ΔΣ.
στ. Αποφασίζει για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.  
ζ. Αποφασίζει για τη διάλυση, συγχώνευση, μεταβολή του σκοπού της Ομοσπονδίας, τη θέση της υπό εκκαθάριση καθώς και για την τύχη της περιουσίας της μετά το πέρας της εκκαθάρισης.
η. Αποφασίζει γενικότερα για τη στρατηγική και τη τακτική στη δράση της Ομοσπονδίας με στόχο την επίλυση των προβλημάτων και την προώθηση των θεμάτων αυτής.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1.    Η Γενική Συνέλευση - Συνέδριο συνέρχεται τακτικά-υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο έως το τέλος Ιουνίου στην έδρα της Ομοσπονδίας.  Η ΓΣ συγκαλείται με απόφαση του ΔΣ, στην οποία ορίζονται και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
2.    Εκτάκτως, η ΓΣ συγκαλείται όταν κριθεί αναγκαίο από το ΔΣ ή ζητηθεί από το 1/4 των Αντιπροσώπων των μελών με γραπτή αίτηση, που απευθύνεται στο ΔΣ και περιέχει τα προς συζήτηση θέματα.  Το Προεδρείο του ΔΣ υποχρεούται, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της αίτησης, να συγκαλέσει το ΔΣ για να αποφασίσει επ' αυτής.  Εάν η αίτηση δεν εισακουσθεί, οι Αντιπρόσωποι που την υπέβαλλαν δικαιούνται να προσφύγουν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και να ζητήσουν να τους εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν τη ΓΣ.
3.    Κάθε πρόσκληση για συμμετοχή σε ΓΣ της Ομοσπονδίας υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, περιέχει τα προς συζήτηση θέματα, τον τόπο, χώρο, ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της, αποστέλλεται δε ταχυδρομικώς τόσο στην έδρα των Συνδέσμων μελών όσο και στους Αντιπροσώπους τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησής της.  Το ΔΣ μπορεί να αποφασίσει την κατ' άλλο τρόπο γνωστοποίηση της σύγκλησης της ΓΣ, πάντα όμως προς το σύνολο των Αντιπροσώπων.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΠΑΡΤΙΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1.    Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρών αριθμός αντιπροσώπων ίσος προς το 1/2 του συνόλου των Αντιπροσώπων των μελών, που είναι οικονομικά ενήμερα.
2.    Εάν δεν επιτευχθεί η ως άνω απαρτία, η ΓΣ συνέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, οπότε για την επίτευξη απαρτίας αρκεί οιοσδήποτε αριθμός Αντιπροσώπων των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών.
3.    Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό και το Νόμο.
4.    Για τη λήψη απόφασης για αλλαγή του σκοπού, τροποποίηση του καταστατικού και διάλυση της Ομοσπονδίας απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του 1/2 των Αντιπροσώπων των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία 3/4 αυτής της απαρτίας.
5.    Δεν επιτρέπεται η συζήτηση και απόφαση για θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης, εκτός εάν συναινέσουν όλα τα παρόντα μέλη της ΓΣ.
6.    Οι ψηφοφορίες διακρίνονται σε φανερές και μυστικές.  Οι φανερές μπορούν να γίνουν με ανόρθωση των Αντιπροσώπων, ανύψωση του χεριού ή ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.
7.    Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτικώς μυστική όταν αναφέρεται:
α. Σε εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων προς την Συνομοσπονδία που η Ομοσπονδία ανήκει.
β. Σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση.
γ. Στο Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό.
δ. Σε περίπτωση ανάκλησης μέλους του ΔΣ ή της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας.
ε. Σε περίπτωση αποβολής Συνδέσμου μέλους ή διάλυσης της Ομοσπονδίας.
στ. Σε κάθε άλλη περίπτωση, που απαιτείται από το νόμο ή ζητείται από το 1/4 των παρόντων αντιπροσώπων.
8.    Η μυστική ψηφοφορία γίνεται με ψηφοδέλτια, με την εποπτεία και τον έλεγχο της Εφορευτικής Επιτροπής ή του Προεδρείου, αν πρόκειται για εκλογή Εφορευτικής ή για κάθε άλλη περίπτωση.  Τα ψηφοδέλτια είναι έγκυρα, εφόσον δεν παραβιάζουν, κατά την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής ή του Προεδρείου, την αρχή της μυστικότητας της ψηφοφορίας.
9.    Κατά των αποφάσεων της ΓΣ ασκείται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη τους, αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  Η αγωγή ασκείται από δύο (2) τουλάχιστον Συνδέσμους μέλη, οικονομικώς ενήμερους κατά την ημερομηνία της συζήτησης ή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
10.    Έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης ασκείται εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοσή της.

ΑΡΘΡΟ 13 : ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.    Στην ΓΣ προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ΔΣ και σε περίπτωση κωλύματός του, ο νόμιμος αναπληρωτής του.  Πρώτο θέμα της Συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και ψηφολέκτη.  Η εκλογή γίνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.  Σε περίπτωση που αυτή δεν επιτευχθεί, τότε διενεργείται επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων και εκλέγεται ο έχων τις περισσότερες ψήφους.  Σε περίπτωση ισοψηφίας στην δεύτερη ψηφοφορία, διενεργείται κλήρωση.
2.    Το Προεδρείο λειτουργεί συλλογικά και οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.  Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
3.    Ο Πρόεδρος της ΓΣ, με την βοήθεια του Αντιπροέδρου, των λοιπών μελών του Προεδρείου και του προσωπικού της Ομοσπονδίας, το οποίο θέτει στην διάθεση του κάθε στοιχείο αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων του, διευθύνει το όλο έργο της Συνέλευσης, φροντίζει για την τήρηση της ημερήσιας διάταξης, δίδει τον λόγο και τον αφαιρεί σε περίπτωση εκτροπής του ομιλούντος, επιβλέπει την τήρηση των πρακτικών και γενικώς επιμελείται της άψογης διεξαγωγής των εργασιών της ΓΣ.
4.    Τα πρακτικά της ΓΣ καταχωρίζονται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της ΓΣ.
5.    Ο Αντιπρόεδρος υποβοηθά και αναπληρώνει τον Πρόεδρο της ΓΣ στις αρμοδιότητες αυτού.
6.    Ο Γραμματέας επιμελείται τη σύνταξη και καθαρογραφή των πρακτικών.
7.    Ο ψηφολέκτης επιμελείται των πάσης φύσεως ψηφοφοριών, εκτός των εκλογών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΣ)

ΑΡΘΡΟ 14 : ΕΚΛΟΓΗ
1.    Το ΔΣ αποτελείται από εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη ΓΣ με μυστική ψηφοφορία για τριετή θητεία, που αρχίζει από την ημέρα εκλογής του.
2.    Με απόφαση του ΔΣ απονέμονται επίτιμοι τίτλοι, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και προσφοράς στον κλάδο.
3.    Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και για τα λοιπά όργανα της Ομοσπονδίας (Εφορευτική Επιτροπή, Ελεγκτική Επιτροπή, σώμα Αντιπροσώπων για υπερκείμενες οργανώσεις) γίνεται κατά ενιαίο ψηφοδέλτιο.  Δεν επιτρέπεται η υποψηφιότητα μεμονωμένων υποψηφίων ή συνδυασμών.
4.    Από το ενιαίο ψηφοδέλτιο εκλέγονται κατά σειρά όσοι συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.  Οι λοιποί ανακηρύσσονται αναπληρωματικοί κατά την σειρά εκλογής τους.
5.    Κάθε Σύνδεσμος ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας δικαιούται να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον με ένα μέλος.  Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή στα λοιπά όργανα της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 15 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ
1.    Εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή τους, τα μέλη του ΔΣ συνέρχονται, με πρόσκληση του πρώτου σε σταυρούς προτίμησης σε ειδική συνεδρίαση για να συγκροτηθούν σε σώμα με την εκλογή, δια μυστικής ψηφοφορίας, Προέδρου, Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία.  Η εκλογή γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.  Εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία για ένα ή περισσότερα αξιώματα, επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα δεύτερη ψηφοφορία μεταξύ των δύο πλειοψηφισάντων, οπότε εκλέγεται αυτός που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους.  Αν υπάρξει και νέα ισοψηφία, γίνεται κλήρωση.
2.    Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή σε συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθμού.
3.    To ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.  Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
4.    Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από το καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, τους νόμους και τις αρχές καλής πίστεως.  Δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις, που λήφθηκαν χωρίς να είναι παρόντα ή διαφώνησαν και η διαφωνία τους καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
5.    Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο τακτικά μεν κάθε τρεις (3) μήνες, έκτακτα δε όταν το καλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από της υποβολής της αίτησης να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
6.    Η πρόσκληση για σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται εγγράφως και περιέχει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης, αποστέλλεται δε προς τα μέλη του ΔΣ δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
7.    Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα περισσότερο από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις εκπίπτει του αξιώματος, ύστερα από απόφαση του ΔΣ αφού προηγουμένως το ΔΣ καλέσει σε ακρόαση το μέλος ή του ζητήσει έγγραφες εξηγήσεις.
8.    Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του προηγούμενου άρθρου, αν ο αριθμός των μελών του ΔΣ μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, συμπληρώνεται από αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους.
9.    Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης, ανάκλησης, συνεχούς κωλύματος μέλους του Προεδρείου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέο σε αντικατάστασή του.
10.    Τα μέλη του ΔΣ δεν μπορούν να συνάπτουν με την Ομοσπονδία ή για λογαριασμό αυτής συμβάσεις που αποβλέπουν στην επίτευξη προσωπικού για αυτά κέρδους με την ανάληψη έργου ή προμήθειας.  Στα μέλη του ΔΣ μπορεί να καταβάλλονται έξοδα για την εκτέλεση ορισμένων δράσεων.
11.    Στην αρχή της συνεδρίασης επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγουμένης συνεδρίασης.
12.    Οι συνεδριάσεις του ΔΣ και τα πρακτικά αυτών καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του ΔΣ και υπογράφονται από τον Γενικό Γραμματέα.
13.    Με απόφαση του ΔΣ είναι δυνατόν να καλούνται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου οι Πρόεδροι των Συνδέσμων – μελών ή οποιοσδήποτε άλλος κριθεί σκόπιμο, με δικαίωμα λόγου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 16 : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΣ
1.    Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ομοσπονδία, εποπτεύει, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή και εκτέλεση των διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων των ΓΣ, διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία της, προασπίζει τα συμφέροντα της και γενικώς διευθύνει τις υποθέσεις της, εκτός από τα θέματα που ρητά ανάγονται στην αρμοδιότητα της ΓΣ.
2.    Ειδικότερα:
α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καταρτίζει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
β. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για τη λήψη απόφασης τα θέματα αρμοδιότητάς της.
γ. Συντάσσει το διοικητικό απολογισμό (πεπραγμένα), τον οικονομικό απολογισμό και προυπολογισμό και εισηγείται την έγκρισή τους στην Γενική Συνέλευση, στην οποία και λογοδοτεί για κάθε ενέργεια ή παράλειψή του.
δ. Εγκρίνει ή απορρίπτει την εγγραφή μελών, υποβάλλει για έγκριση την αποβολή τους στη ΓΣ, συντάσσει και τηρεί μητρώα μελών.
ε. Υποδεικνύει τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας στις διάφορες επιτροπές που συγκροτούνται από την Πολιτεία για τη μελέτη σχετικών με τον κλάδο ζητημάτων, σε Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές, Διοικητικά Συμβούλια Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών κ.λ.π.
στ. Αποφασίζει την οργάνωση ή συμμετοχή της Ομοσπονδίας σε διάφορες εκδηλώσεις στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
ζ. Καταρτίζει ειδικές Επιτροπές, υπηρεσίες και τμήματα και αναθέτει σε ειδικούς τη μελέτη τόσο των προβλημάτων του κλάδου όσο και γενικότερων θεμάτων, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών κ.λ.π.
η. Προσλαμβάνει και απολύει κατά την κρίση του το έμμισθο προσωπικό καθώς και τους νομικούς ή άλλους επιστημονικούς συμβούλους και αποφασίζει για κάθε δαπάνη σύμφωνα με τον προυπολογισμό.
θ. Αποφασίζει την μεταβίβαση ορισμένων αρμοδιοτήτων του, με απόφαση οποτεδήποτε ανακλητή, στον Πρόεδρο ή/και στον Γενικό Γραμματέα.
ι. Παίρνει αποφάσεις για αγωνιστικές κινητοποιήσεις. συνέδρια, συγκεντρώσεις, διαλέξεις, κ.λ.π.
ια. Αποφασίζει για άσκηση αγωγών και προσφυγών για την περιφρούρηση των συμφερόντων της Ομοσπονδίας, για την απόκρουση αγωγών στρεφομένων κατ' αυτής, καθώς και για την άσκηση κάθε ένδικου μέσου ή παραίτηση από αυτό.
ιβ. Ιδρύει ή συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής για την ευόδωση των σκοπών της Ομοσπονδίας.
ιγ. Απονέμει εύφημες μνείες σε πρόσωπα και συνδικαλιστές που προσέφεραν ιδιαίτερες υπηρεσίες στον κλάδο.

Γ. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

ΑΡΘΡΟ 17 : ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Ομοσπονδία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε Αρχής και έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Γενικής Συνέλευσης, προσωρινά μέχρι εκλογής Προέδρου αυτής, επιβλέπει για την ακριβή εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου προίσταται και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα εκτός από τις προσκλήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, τις οποίες μπορεί να υπογράφει και μόνος του.  Δέχεται και κοινοποιεί τις αγωγές και τα δικόγραφα, ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε κάθε δίκη, διορίζοντας τους πληρεξούσιους δικηγόρους.  Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, μόνος του δε συμβάσεις βάσει αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακολουθεί και ελέγχει τα υπηρεσιακά όργανα της Ομοσπονδίας και γενικώς ενεργεί ό,τι επιβάλλεται για την κανονική και εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 18 : ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
1.    Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνουν κατά σειρά προτεραιότητας οι Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδροι.
2.    Για τον καταμερισμό των εργασιών της Ομοσπονδίας μπορεί, με απόφαση του ΔΣ που είναι ελεύθερα ανακλητή, να ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα του Προέδρου στους Αντιπροέδρους, οι οποίοι φέρουν το κύριο βάρος της βοήθειας προς τον Πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 19 : ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών της Ομοσπονδίας έχοντας την γενική εποπτεία και διεύθυνση των γραφείων και του προσωπικού αυτής.  Με την εξαίρεση των βιβλίων ταμείου και περιουσίας, επιμελείται έχοντας την ευθύνη τήρησης, φύλαξης και διακίνησης του αρχείου, του πρωτοκόλλου, της αλληλογραφίας, των υποχρεωτικών και προαιρετικών βιβλίων, των πρακτικών των συλλογικών οργάνων καθώς και των λοιπών εγγράφων και εντύπων.  Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και συνεργάζεται μαζί του στη μελέτη, διαχείριση και αντιμετώπιση των υποθέσεων της Ομοσπονδίας καθώς και στη σύνταξη του απολογισμού για την δράση της Διοίκησης, την οποία θέτει υπό την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στη συνέχεια φέρει στη Γενική Συνέλευση.  Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, τα χρέη του ασκεί ο Α΄ Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 20 : ΤΑΜΙΑΣ
1.    Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος έναντι της Ομοσπονδίας για τη χρηματική διαχείριση της περιουσίας της και έχει την ευθύνη διαφύλαξής της.
2.    Φροντίζει και επιβλέπει για την καλή λειτουργία των οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών, την κανονική τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων, υπογράφει τα γραμμάτια εισπράξεως και προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμής και γενικά ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο.  Μεριμνά για την έντοκη κατάθεση σε τράπεζα στο όνομα της Ομοσπονδίας των εσόδων της, εκτός των αναγκαίων χρηματικών ποσών που κρατάει για την αντιμετώπιση τρεχόντων εξόδων.  Υποβάλλει κάθε τρεις μήνες στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάσταση εσόδων-εξόδων με συνοπτική έκθεση επί της οικονομικής κατάστασης της Ομοσπονδίας.  Φροντίζει μαζί με τον Πρόεδρο για την σύνταξη του προυπολογισμού και απολογισμού κάθε χρόνου.  Παρακολουθεί την ταμειακή ενημέρωση των μελών, υποβάλλει κάθε τέλος του χρόνου πίνακα των μελών που καθυστερούν την συνδρομή τους.  Τηρεί τα βιβλία ταμείου και περιουσίας στο οποίο περιγράφεται λεπτομερώς όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία της Ομοσπονδίας.  Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των αποδείξεων, των γραμματίων εισπράξεως και των ενταλμάτων πληρωμής χρημάτων, χρεωγράφων κ.λ.π.  Η ανάληψη χρημάτων από Τράπεζα γίνεται με επιταγή, η οποία φέρει δύο (2) υπογραφές, του Προέδρου και του Ταμία ή του νομίμου αναπληρωτή τους.  Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, χρέη Ταμία ασκεί ο Β΄ Αντιπρόεδρος.

Δ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 21
1.    Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης, αναφερόμενος σε όλα τα έσοδα, τις πηγές τους καθώς και στις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, διενεργείται κάθε χρόνο από την Ελεγκτική Επιτροπή.  Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής.  Αποτελείται από τον Πρόεδρο αυτής και δύο μέλη.  Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση ταυτόχρονα με το Διοικητικό Συμβούλιο με το ίδιο εκλογικό σύστημα και με θητεία που συμπίπτει με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου.  Μόλις εκλεγεί, συγκροτείται σε σώμα με πρόσκληση του πλειοψηφούντος μέλους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο της.  Ο Πρόεδρος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της Επιτροπής.  Τον Πρόεδρο, κωλυόμενο ή απόντα, αναπληρώνει στα καθήκοντά του άλλο μέλος που θα αποφασίσει η Επιτροπή.
2.    Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και κατά την εκτέλεση του έργου της έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου.  Τηρεί ιδιαίτερα πρακτικά, δεν ασκεί διοίκηση αλλά εποπτεύει και ελέγχει τις οικονομικής φύσεως πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν αυτές είναι σύμφωνες με το νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.  Μπορεί να προβαίνει σε υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση. 
3.    Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας για κάθε περίοδο.  Συγκαλείται μια φορά τουλάχιστον τον χρόνο και ένα μήνα τουλάχιστον προ της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τον Πρόεδρο αυτής, προκειμένου να συντάξει την έκθεση της επί της οικονομικής διαχείρισης.  Στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής τίθενται όλα τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία και όλα τα διπλότυπα είσπραξης, τα εντάλματα πληρωμών, τα σχετικά πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, το Μητρώο ως και κάθε άλλο στοιχείο που τυχόν θα ζητηθεί.
4.    Ο έλεγχος των βιβλίων γίνεται στα γραφεία της Ομοσπονδίας.  Η μεταφορά τους σε άλλο τόπο απαγορεύεται.  Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούμενο από την Ελεγκτική Επιτροπή, είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες.  Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται εκτάκτως όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή δύο από τα μέλη της ή το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.  Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα.  Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής τη συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση.  Αν ο Πρόεδρος δεν τη συγκαλέσει στην πιο πάνω προθεσμία, τότε συγκαλείται από τα μέλη της που έχουν κάνει την αίτηση ή το ΔΣ.  Η έκθεση που συντάσσεται από την Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και διαβάζεται στην Συνέλευση.
5.    Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει περισσότερο από δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 22 : ΣΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Το Σώμα των Αντιπροσώπων εκπροσωπεί την Ομοσπονδία στις Γενικές Συνελεύσεις της Συνομοσπονδίας που τυχόν ανήκει.  Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση είτε ταυτόχρονα με το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή, είτε σε ιδιαίτερη εκλογική διαδικασία με μοναδικό θέμα την εκλογή Αντιπροσώπων προς την υπερκείμενη οργάνωση.  Η εκλογή του γίνεται με το ίδιο εκλογικό σύστημα με αυτό του Διοικητικού Συμβουλίου και τριετή θητεία και κατά το μέτρο που ορίζει το καταστατικό της Συνομοσπονδίας.  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καλείται το σύνολο του Σώματος στις συνεδριάσεις του ΔΣ ή σε ιδιαίτερες συνεδριάσεις υπό την προεδρεία του Προέδρου του ΔΣ για τον συντονισμό της δράσης της Ομοσπονδίας στα πλαίσια των εργασιών της Συνομοσπονδίας που ανήκει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΘΡΟ 23 : ΠΟΡΟΙ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
1.    Πόροι της Ομοσπονδίας είναι:
α. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες υποχρεωτικές συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων ρυθμίζεται με απόφαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας.
β. Οι προαιρετικές και οι έκτακτες εισφορές των μελών.
γ. Τα εισοδήματα από την περιουσία της.
δ. Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και διάφορες εκδηλώσεις και εορτές.  Δεν επιτρέπεται αποδοχή ανωνύμων δωρεών.
ε. Κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα περιέρχεται στο ταμείο της Ομοσπονδίας.
2.    Οι Σύνδεσμοι μέλη υποχρεούνται, εντός μηνός από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τους, να αποστείλουν στην Ομοσπονδία φωτοαντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού ή ταμειακού απολογισμού τους και να εμβάσουν στην Ομοσπονδία τα αναλογούντα σ' αυτήν χρηματικά ποσά.
3.    Οι πόροι της Ομοσπονδίας εγγράφονται στους ετήσιους προυπολογισμούς της.
4.    Κάθε διαχειριστική περίοδος-χρήση αντιστοιχεί σε ένα (1) ημερολογιακό έτος.
5.    Αγοραπωλησία ή εμπράγματη επιβάρυνση ακινήτου γίνεται με απόφαση του ΔΣ.
6.    Το ΔΣ ανακηρύσσει μεγάλους δωρητές, δωρητές και ευεργέτες τα ονόματα και οι εικόνες των οποίων αναρτώνται σε ειδικό σημείο των γραφείων της Ομοσπονδίας, όσους προσφέρουν μεγάλα χρηματικά ποσά για τους σκοπούς της.

ΑΡΘΡΟ 24 : ΒΙΒΛΙΑ
Για την άρτια και σύννομη διαχείριση και διαφάνεια στη λειτουργία της Ομοσπονδίας, τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία, τα οποία, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται, αριθμούνται και θεωρούνται από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Ομοσπονδίας:
1.    Βιβλίο Μητρώου Μελών: Σ' αυτό αναγράφονται η επωνυμία και η έδρα των Συνδέσμων-μελών, οι χρονολογίες εγγραφής και τυχόν αποβολής από την Ομοσπονδία, ο αριθμός των μελών τους (όπως προκύπτει από το μητρώο αυτών) καθώς και ο αριθμός των μελών τους, που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές.
2.    Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
3.    Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
4.    Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής
5.    Λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία (ημερολόγια, βιβλίο ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές, καθολικό, αναλυτικό καθολικό ή καρτέλες) και λοιπά βοηθητικά βιβλία.
6.    Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας της Ομοσπονδίας.
7.    Κάθε άλλο βιβλίο, που απαιτείται, κατά την κρίση του ΔΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΕΚΛΟΓΕΣ

ΑΡΘΡΟ 25 : ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.    Οι εκλογές όλων των οργάνων και Αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας γίνονται με την εποπτεία και την ευθύνη Εφορευτικής Επιτροπής.
2.    Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση πριν από κάθε εκλογή οργάνων της Ομοσπονδίας.  Για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής εφαρμόζονται αναλόγως η διαδικασία και οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
3.    Η ιδιότητα υποψηφίου μέλους του ΔΣ ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή υποψηφίου αντιπροσώπου δεν μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο με την ιδιότητα του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής.
4.    Στην Εφορευτική Επιτροπή προεδρεύει δικαστής.
5.    Η Εφορευτική Επιτροπή πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αντίγραφο μητρώου μελών βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία την γνησιότητα του οποίου και ελέγχει.
6.    Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει ώστε οι εκλογές να διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού και αποφασίζει προσωρινά πάνω σε κάθε αμφισβήτηση που προκύπτει η ένσταση που υποβάλλεται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου αυτής.
7.    Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τα πρακτικά διαλογής των ψηφοδελτίων και ανακηρύξεως των επιτυχόντων τα οποία και υπογράφει.  Τα πρακτικά αυτά, μαζί με το αντίγραφο μητρώου που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές, φυλάσσονται στο Ειρηνοδικείο της έδρας της Ομοσπονδίας και αντίγραφο τους φυλάσσεται στα αρχεία της.

ΑΡΘΡΟ 26 : ΕΚΛΟΓΕΣ
1.    Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής ή της Εφορευτικής Επιτροπής ή αντιπρόσωποι προς την τυχόν υπερκείμενη Συνομοσπονδία, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας προς την Ομοσπονδία μέχρι και την πέμπτη ημέρα πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, που θα έχει σαν θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή οργάνων και/ή αντιπροσώπων.
2.    Την τέταρτη ημέρα, πριν από την πρώτη Συνέλευση, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Ομοσπονδίας προβαίνουν στην ανακήρυξη των υποψηφίων που έχουν, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, τα προσόντα και αναρτάται κατάλογος των υποψηφίων αυτών στα γραφεία της.
3.    Εκλογείς και υποψήφιοι μπορούν να είναι Αντιπρόσωποι των μελών, τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις προς την Ομοσπονδία ταμειακές υποχρεώσεις του, μέχρι και την προηγούμενη του έτους των εκλογών χρήση.
4.    Η εκλογή γίνεται με μυστική και δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία.
5.    Οι ημερομηνίες και οι ώρες της ψηφοφορίας καθορίζονται κάθε φορά με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί προκηρύξεως εκλογών και περιλαμβάνονται στην πρόσκληση για την σύγκληση της εκλογικής Γενικής Συνέλευσης.
6.    Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του ψηφοφόρου.
7.    Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει τόσους σταυρούς, όσος είναι ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής.  Δεν υπάρχει περιορισμός σταυρών για το ψηφοδέλτιο των Αντιπροσώπων στην τυχόν υπερκείμενη Συνομοσπονδία.
8.    Οι ψηφοφόροι ρίχνουν τα ψηφοδέλτιά τους μέσα σε σφραγισμένες ψηφοδόχους και εκλέγουν τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής και τους Αντιπροσώπους αυτής.  Για κάθε κατηγορία εκλεγομένων υπάρχει ξεχωριστή ψηφοδόχος.
9.    Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής και του σώματος των Αντιπροσώπων κατανέμονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 27 : ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
1.    Η Ομοσπονδία διαλύεται:
α. Όταν ο αριθμός των μελών της μειωθεί κάτω των δύο (2).
β. Κατόπιν δικαστικής απόφασης, όπως ορίζει ο Νόμος.
γ. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται ειδικά προς τον σκοπό αυτόν, κατά την οποία απαιτείται απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό.
2.    Μετά τη διάλυσή της, η Ομοσπονδία τελεί υπό εκκαθάριση, η οποία διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μετά το πέρας του έργου του υποβάλλει έκθεση στην Συνέλευση.  Η περιουσία της Ομοσπονδίας διατίθεται κατά τη κρίση της Γενικής Συνέλευσης και σε καμία περίπτωση δεν διανέμεται μεταξύ των μελών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΑΡΘΡΟ 28 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται με βάση τον Αστικό Κώδικα και τον Εισαγωγικό αυτού νόμο, καθώς και τους κανόνες της καλής πίστεως, των συναλλακτικών ηθών και εθίμων, η δε ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος, σε περίπτωση αμφιβολίας ή ασάφειας, απόκειται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 29
Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 29 άρθρα, εγκρίθηκε ομόφωνα απο τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των ιδρυτικών Σωματείων, που συνήλθαν για τον σκοπό αυτό στην Αθήνα σήμερα, 11 Ιουνίου και εξουσιοδοτήθηκε η προσωρινή Διοίκηση να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη δικαστική αναγνώριση της Ομοσπονδίας.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2007
Η Προσωρινή Διοίκηση

Ο Πρόεδρος                        Το Μέλος


Γεώργιος Ποταμίτης                    Θεόδωρος Χατζηπαναγιώτου


Το Μέλος                        Το Μέλος


Θεόδωρος Γεωργακόπουλος            Ανάργυρος Πλακιώτης


Αναζήτηση

Τελευταία Άρθρα

Συνδεδεμένοι χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 213 guests και κανένα μέλος

Designed and Developed by WebRely